Úvodní strana   >   IMPRESUM a ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IMPRESUM

Tato webová stránka byla vytvořena s nejvyšší mírou pečlivosti. Nicméně, ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. neručí a nenese odpovědnost za správnost a úplnost prezentovaných informací ani za obsah webových stránek vlastněných třetími stranami, z kterých lze přistupovat pomocí hypertextového odkazu. ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. rovněž nenese odpovědnost za jakékoli škody, včetně ušlého zisku, vyplývající z použití informací, které lze nalézt na těchto webových stránkách.

ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.si vyhrazuje právo měnit a doplňovat informace obsažené v tomto sdělení. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy. Reprodukce těchto stránek a využívání textů, obrázků, grafiky, log nebo animací vyžaduje předchozí souhlas ze strany ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.. Informace a jejich využití se řídí výhradně českým právem. Místo plnění a soudních pravomocí je Brno.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše webové stránky poskytují informace našim členům a další zainteresovaným stranám. Každý návštěvník může prohlížet naše webové stránky, aniž by musel zadávat nebo zanechat své osobní údaje. Prosím kontaktujte nás, kdykoli máte dotazy, které nejsou zodpovězeny v tomto prohlášení o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto stránkách.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů představují základní zásady, kterými se ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. řídí při získávání a zpracování osobních údajů. Tyto zásady vyplývají zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR");

2) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační společnosti"); a

3) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ("Zákon o elektronických komunikacích")

Tyto zásady se uplaní na všechny osoby navštěvující webové stránky spolku ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. (www.judokounice.eu) ("Webové stránky), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu s ODDIL JUDO DOLNI KOUNCE z.s. či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se dle GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacei můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Jaké osobní údaje ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. zpracovává

1) Osobní údaje, které ODDILU JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. sami sdělíte

     Takovými údaji jsou zejména údaje, které uvedete při registraci do rezervačního formuláře, při registraci do oddílu a ČSJu, vyplněním webového formuláře, nebo které ODDILU JUDO DOLNI KOUNICE z.s. sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu

     či jinou obdobnou cestou. 

2) Osobní údaje, které o Vás ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. shromažďuje sam

    Takové údaje ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE neshromažďuje.

 

Anonymní sběr dat

Informace o návštěvě našich webových stránek jsou zaznamenávány příslušným poskytovatelem internetu, sběr těchto informací je prováděn anonymně. Takže žádná informace nemůže zpětně vysledovat jakoukoli osobu (např. typ/verze prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách). IP adresa počítače v celém svém rozsahu není námi zaznamenávána, totožnost příslušného vlastníka tak nelze určit.

 

Cookies

Pokud jsou používány Cookies v různých částech našich webových stránek, umožňují, aby naše stránky byly více uživatelsky přívětivé a bezpečné. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači ve vašem prohlížeči. Cookies používané na našich stránkách jsou takzvané relace cookies, to znamená, že mohou být automaticky smazány na konci vaší návštěvy prostřednictvím vhodného nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Naše cookies nezpůsobí žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry. Nepřenášejí žádné vaše osobní údaje.

 

Shromažďování osobních dat

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolného souhlasu našich členů při  registraci členství.  Tito lidé dali souhlas, že jejich údaje mohou být využity k určenému účelu, přičemž mají možnost svůj souhlas kdykoli odvolat. Jejich osobní údaje jsou využívány jen v nezbytném rozsahu a ke stanovenému účelu dle stanov ODDILU JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.

 

Poskytování osobních údajů

ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. zásadně neposkytuje zpracovávané osobní údaje třetím osobám. 

Osobní údaje mohou být sdělena vládním orgánům nebo jiným státním autoritám pouze pokud to vyžaduje právo ČR (např. orgánům činným v trestním řízení). 

Budeme prosazovat dodržování  zákonných práv našich členů tak, aby mohli být jejich osobní údaje opraveny, zrušeny nebo zablokovány. Mohou kdykoliv s účinností do budoucna požádat o výmaz svých osobních údajů.

 

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajů ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.  přijal organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

1) organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s osobními údaji; a

2) technické zabezpečení webových stránek proti neoprávněné manipulaci

 

Uplatňujeme veškerá vhodná technická a organizační postupy k ochraně obsahu našich webových stránek a proti neúmyslnému či nelegálnímu smazání, manipulaci, zneužití přístupu či jiného zneužívání. Nicméně, mějte na paměti, že celková bezpečnost při používání internetu nemůže být zcela zajištěna.

 

 

Délka uchovávání osobních údajů

ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých povinností, které pro ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE vyplývají ze zvláštních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich osobních údajů ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE tato data a všechny jejich existující kopie zlikviduje, nebo je bude uchovávat pouze v anonymizované podobě, ze které není možné určit Vaši totožnost.

 

Omezení odpovědnosti

ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. neodpovídá za správnost ani úplnost webových stránek třetích stran, na které se naše webové stránky odkazují. Nemáme žádný vliv na aktuální obsah těchto webových stránek a způsobu, jakým jsou řízeny. Nejsme zodpovědní za ochranu soukromí nebo obsah těchto webových stránek.

 

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ODDILEM JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. Vám náleží následující práva:

1) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

2) právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;

3) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

4) právo na omezení zpracování osobních údajů;

5) právo získat osobní údaje, které jste ODDILU JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s. poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;

6) právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;

7) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;

8) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a

9) právo podat stížnost u dozorového orgánu, tj Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

 

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u ODDILU JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s., jakožto zpracovatele (správce) údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailové adrese: sajik@judokounice.eu

 

ODDIL JUDO DOLNÍ KOUNICE z.s.

Mgr. Michal Sajaš

Nové Bránice 131

664 64  

 

 

Kontakt do menu (funguje pouze u posledního článku)